Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Status CAM

Statut Centrum Arbitrażu i Mediacji
przy Centralnym Instytucie Analiz Polityczno- Prawnych

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, zwane dalej „Centrum”, działa przy Centralnym Instytucie Analiz Polityczno- Prawnych
Siedzibą Centrum jest miasto Bydgoszcz.

§ 2.
Zadania Centrum

Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie postępowań mediacyjnych w różnych formach właściwych do rozwiązywania sporów, w których co najmniej jedną ze stron jest przedsiębiorca.

Do zadań Centrum należy także propagowanie idei mediacji, w szczególności poprzez organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, szkolenia mediatorów i popularyzacja wiedzy merytorycznej i etycznej w zakresie mediacji.

§ 3.
Organy Centrum

Organami Centrum są:

 • Prezes Centrum;
 • Dyrektor Centrum.

§ 4.
Prezes Centrum

Prezes Centrum powołuje i udziela mu pełnomocnictwa Dyrektor Generalny Centralnego Instytut Analiz Polityczno- Prawnych dalej zwanej Jednostką.

Prezes Centrum reprezentuje Centrum na zewnątrz oraz zarządza Centrum, w szczególności:

 • odpowiada za przestrzeganie zasad organizacji wynikających z Katalogu Zasad Działania Centrów;
 • organizuje pracę Biura Centrum i sprawuje nad nim nadzór;
 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności Centrum i przedkłada je Jednostce;
 • sprawuje nadzór nad działalnością Dyrektora Centrum i go powołuje;
 • wyznacza mediatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie do prowadzenia mediacji;
 • zatwierdza wzory dokumentów w postępowaniu mediacyjnym;
 • ustala Taryfę Opłat Mediacyjnych;
 • wnioskuje do Jednostki o zmiany w Statucie i Regulaminie Mediacji Centrum;
 • podejmuje decyzje o wpisie, odmowie wpisu i skreśleniu z listy mediatorów

§ 5.
Dyrektor Centrum

Prezes Centrum powołuje i udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi za zgodą Jednostki.

Dyrektor Centrum między innymi:

 • kieruje pracami sekretariatu Biura Centrum;
 • odpowiada za uzgodnienie terminu mediacji oraz za przygotowanie posiedzeń mediacyjnych i za obsługę biurową;
 • odpowiada za prawidłowe zawiadomienie mediatora i strony o terminie i miejscu mediacji;
 • przechowuje dokumentację związaną z prowadzeniem mediacji w szczególności protokoły z mediacji;
 • sporządza odpisy protokołów mediacji;
 • odpowiada za terminowość korespondencji pomiędzy Centrum a mediatorem i stronami mediacji;
 • odpowiada za prawidłowość rozliczeń ze stronami mediacji i mediatorem za mediację;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.

§ 6.
Mediatorzy

Na listę mediatorów wpisane są osoby mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji mediatora i które wyraziły pisemną zgodę na umieszczenie na liście mediatorów.

Wpisu na listę mediatorów dokonuje Prezes Centrum na wniosek zainteresowanego na okres jednego roku. Mediator wpisany na listę może ubiegać się o wpis na kolejny rok.

Mediator zawiera umowę z Centrum, w której zobowiązuje się do należytego wykonywania swoich obowiązków związanych z prowadzeniem mediacji, za wynagrodzeniem określonym w Regulaminie Centrum.

Mediator jest bezstronny i neutralny, pełni swoją funkcję według najlepszej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami Europejskiego Kodeksu Mediatora oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiednio.

§ 7.
Wpis na Listę

Wpisu na listę mediatorów dokonuje Prezes Centrum na wniosek kandydata na mediatora.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 • imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 • wskazanie wykonywanego zawodu;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu udokumentowane zaświadczeniami i certyfikatami o ukończeniu szkoleń;
 • informacje o publikacjach, których autorem jest osoba ubiegająca się o wpis;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8.
Skreślenie

Prezes może dokonać skreślenia z listy mediatorów z następujących przyczyn:

 • na wniosek mediatora;
 • w przypadku rażącego naruszenia przez mediatora Regulaminu prowadzenia mediacji lub Zasad Etyki Centrum w szczególności naruszenia przez mediatora zasad poufności, bezstronności lub neutralności;
 • w przypadku powtarzających się zastrzeżeń stron do pracy mediatora;
 • w przypadku powtarzających się odmów prowadzenia mediacji;
 • w przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z obowiązku ustawicznego szkolenia mediatora.

Niezwłocznie po zgłoszeniu skargi lub wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. b przez jedną ze stron mediacji Prezes Centrum wzywa mediatora w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy i podejmuje decyzję w sprawie wykreślenia mediatora z Listy Mediatorów CAM.
Decyzja Dyrektora Centrum jest ostateczna.

§ 9.
Finanse Centrum

Centrum pobiera za swoje czynności opłaty na zasadach określonych regulaminie.

§ 10.
Zmiany w Statucie

Zmian w Statucie dokonuje Dyrektor Generalny.

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 2 lipca 2018 r.

Data stworzenia : 2018-10-08 13:27 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 13:27 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:12 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl